wizerunek Służy do diagnozy, a następie oceny zmian w poszczególnych obszarach postrzegania firmy przez pracowników (wizerunek pracodawcy, zaangażowane, rozwój pracowników, itp.) i/lub potencjalnych pracowników.
Zwykle jest projektem czysto ilościowym, ale coraz częściej zawiera też część jakościową w postaci indywidualnych wywiadów pogłębionych. Może też sięgać po metody etnograficzne lub socjometrię.
Metody jakościowe pozwalają zrozumieć przyczyny zmian, głębsze podłoże, mechanizmy leżące u podstawy wskaźników ilościowych. Ich poznanie umożliwia podjęcie działań, które w sposób głębszy i długoterminowy wpływają na jakość relacji pracownik – pracodawca.
Może dotyczyć zarówno komunikacji jako jednego z procesów wewnątrz firmy, jak i konkretnych projektów komunikacyjnych. Badania efektywności komunikacji są ważną częścią Employer Branding Studies (znajomość i percepcja marki wśród potencjalnych pracowników, skuteczność kampanii zachęcającej do podjęcia stażu, itp.). Pozwalają mierzyć efektywność projektów specjalnych – jak projekty promujące wiedzę o historii i wartościach firmy, czy też proaktywność, innowacyjność itp.
Badanie strategiczne, powtarzane w zależności od branży co dwa – trzy lata.
Zawiera analizę marki pracodawcy z punktu widzenia pracowników oraz innych interesariuszy będących częścią procesu HR, wewnętrznych i zewnętrznych. Dotyka tematyki wizerunku, satysfakcji, lojalności i przedsiębiorczości pracowników w kontekście szeroko rozumianego otoczenia biznesowego firmy (w tym pracowników byłych i potencjalnych).
Korzysta zarówno z metod jakościowych jak i ilościowych, analizy procesów biznesowych i trendów.
Zwykle zawiera analizę EBC, porządkującą kluczowe ustalenia badawcze oraz decyzje, jakie należy na ich podstawie podjąć.
Badanie percepcji firmy i jej procesów z perspektywy „użytkownika”, jakim jest pracownik. Pozwala zidentyfikować bariery rozwoju pracowników i firmy oraz dźwignie, dzięki którym rośmie motywacja i zaangażowanie. Projekty opierają się głównie o metodologię jakościową (etnografia, obserwacja, wywiady pogłębione), która może być kwantyfikowana ilościowo, jeśli jest to konieczne z punktu widzenia podejmowanych decyzji.
Zestaw metod i narzędzi pozwalających na lepsze zarządzanie projektami. Każdy proces może zostać poddany analizie efektywności z perspektywy celów, które są mu stawiane przez zespół HR oraz przez poszczególne osoby, których dany proces dotyczy. Zwykle analizy dotyczą procesów rozwojowych oraz komunikacyjnych, czasem także rekrutacyjnych.
Zestaw metod pozwalający bliżej przyjrzeć się kulturze organizacyjnej firmy. Pozwala na określenie kluczowych wartości wyznawanych w firmie w kontekście biznesowym organizacji. Ten rodzaj badań jest istotny zwłaszcza w momentach przełomowych, gdy organizacja zmienia istotnie swój rozmiar, zakres działania, wchodzi w nowe branże.
Badanie kultury organizacji pozwala poznać sposób myślenia jej uczestników oraz zasady i normy jakimi kierują się w swoich zachowaniach. Umożliwia to zrozumienie motywów zachowań ludzi oraz dobranie bardziej skutecznych metod współpracy.
Analizy segmentacyjne przeznaczone są dla dużych organizacji. Pozwalają na wyodrębnienie segmentów pracowników, co umożliwia projektowanie zindywidualizowanych działań, dopasowanych do konkretnego segmentu.
Segmentacja może mieć charakter a priori lub a posteriori. Może zostać oparta o różne rodzaje danych: demograficzne, socjologiczne, behawioralne, formalne (np. rodzaj umowy), geograficzne.
Wyodrębnienie segmentów pozwala na lepsze dopasowanie oferty pracodawcy do potrzeb, oczekiwań i specyfiki pracowników.

Badanie socjometryczne umożliwia analizę struktury powiązań w organizacji. Może dotyczyć całej organizacji albo poszczególnych zespołów pracowniczych.
Podobną do socjometrii, lecz bardziej rozbudowaną metodą jest analiza sieciowa.
Graficzna postać wyników to socjogram. Badanie socjometryczne pozwala:

Na bazie socjogramów sporządzane są tabele socjometryczne, umożliwiające obliczanie wskaźników zwartości grupy, spójności grupy i pozycji poszczególnych członków w grupie.

Zestaw metod badawczych, które pozwalają przyjrzeć się przekonaniom firmy (zarząd, menedżerowie, pracownicy) związanym z wdrażaniem i promowaniem innowacji, promowaniem proaktywności i postaw przedsiębiorczych wśród pracowników.
Cenne zwłaszcza w sytuacjach, gdy naturalna struktura firmy lub kultura organizacyjna działają hamująco i potrzebna jest diagnoza przyczyn, dla których inicjowane projekty nie odnoszą oczekiwanych sukcesów.
Etnografia zajmuje się całościowym opisem i analizą kultur i społeczności, grup. Opiera się o metody jakościowe - obserwację uczestniczącą, wywiady, studia przypadków.
Jest wstępem do pogłębionej analizy kultury organizacyjnej. Pozwala na podstawową analitykę specyfiki kultury firmy, co umożliwia postawienie hipotez co do jej efektywności, barier rozwoju, atutów biznesowych.
Kierunek obserwacji jest mocno związany z celami, którym metoda ta ma służyć, dlatego kluczem powodzenia projektu badawczego jest precyzyjne określenie celów projektu badawczego i kierunku rekomendacji, jakie mogą powstać po projekcie.


Szkolenie dotyczy badań i analiz efektywności, które pozwalają mierzyć sukcesy projektów HR w postaci twardych, mierzalnych wskaźników. Umożliwia to podejmowanie decyzji opartych o dane (data driven decisions).

Umiejętności:

Kompetencje analityczne HR są kluczem do oceny i planowania pracy zarówno w ramach HR, jak i w odniesieniu do całej firmy. Szkolenie opiera się na doświadczeniach praktycznych oraz wiedzy metodologicznej wykorzystywanych przez badaczy i analityków. Jest to cykl spotkań oraz ćwiczeń dodatkowych, które pozwalają nauczyć się praktycznych umiejętności badawczych i analitycznych.

Umiejętności:

Punktem wyjścia każdego projektu badawczego jest plan badania – research design.

Umiejętności związane z zaplanowaniem badania pozwalają uniknąć szeregu błędów, które mogą pojawić się na każdym etapie mniej lub bardziej świadomego planowania i wdrażania planu w życie.

Umiejętności i kompetencje:

Zarządzanie procesem badawczym wewnątrz organizacji wymaga nie tylko panowania nad metodologią i statystyką, ale także wiedzy procesowej i umiejętności taktycznych, które pozwolą z sukcesem wdrożyć rekomendacje badawcze.

Umiejętności:
closeForm